Tìm CTPT của M2X

bởi sap sua 08/11/2018

Giups mình với!!!!! please!!!

bài 1: C và D là 2 nguyên tố đứng kế tiếp nhau ở 1 chu kỳ trong hệ thống tuần hoàn. Tổng số khối của chúng là 51. Số notron của D lớn hơn C là 2 hạt. Trong nguyên tử C, số electron bằng với số notron. Xác định vị trí và viết cấu hình electron của C và D

Bài 2: Trong phân tử M2X , tổng số hạt cơ bản là 140, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44. Số khối của M lớn hơn số khối của X là 23. Tổng số hạt cơ bản trong nguyên tử M nhiều hơn trong X là 34. Tìm CTPT của M2X

Câu trả lời (1)

 • Bài 1:

  C và D là 2 nguyên tố đứng kế tiếp nhau ở 1 chu kỳ trong hệ thống tuần hoàn

  \(\Rightarrow p_C-p_D=-1\left(I\right)\)

  Trong nguyên tử C, số electron bằng với số notron

  \(\Rightarrow e_C=p_C=n_C\)

  Số notron của D lớn hơn C là 2 hạt

  \(\Rightarrow n_D=n_C+2\)

  \(\Rightarrow n_D=p_C+2\)

  Tổng số khối của chúng là 51

  \(\Rightarrow p_C+p_D+n_C+n_D=51\)

  \(\Leftrightarrow p_C+p_D+p_C+\left(p_C+2\right)=51\)

  \(\Leftrightarrow3p_C+p_D=49\left(II\right)\)

  Giai (I) và (II) \(\Rightarrow p_C=12;p_D=13\)

  \(CHe_C:1s^22s^22p^63s^2\)

  => C Ở Ô thứ 12, CK3, nhóm IIA

  \(CHe_D:1s^22s^22p^63s^23p^1\)

  => D Ở Ô thứ 13, CK3, nhóm IIIA

  bởi Trần Thanh Kiều 08/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • thu hảo

  Câu 1:Hòa tan hết 0,8g 1 kim loại thuộc nhóm IIA vào dd HCl thì thu được dd Y à 0,448 lít khí hidro ở đktc. XĐ kim loại R

  Câu 2: Hòa tan hoàn toàn hai kim loại kiềm thổ A,B thuộc 2 CK liên tiếp vào dd HCl dư thu được 15,68 lít khí (đktc). XĐ kai kim loại và % về khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

 • Hương Lan

  Đề bài: " A là kim loại thuộc nhóm llA. Cho m ( gam) A tan hoàn toàn trong 0,25 ( dm3) dd HCl 1 M (dư) thu được dung dịch X và 2,24 lit khí (đkc). Cô cạn dùm dịch X thu được 20,8 gam muối.

  a) Xác định tên kim loại A

  b) Cho dung dịch X tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được m gam kết tủa. Tìm m gam ?

  Nhờ các anh , chi giải giúp em bài hóa này. Thanks

 • hi hi

  Hòa tan 6.9 gam 1 kim loại M vào 93.4 gam nước. Sau phản ứng thu được 100g dung dịch D. Kim loại M là gì ?

 • Mai Đào

  1. viết cấu tạo e của nguyên tử trong các trường hợp sau:

  - tổng số e trong phân lớp p là 7

  - tổng số e trong phân lớp s là 7

  - là nguyên tố p, có 4 lớp e, 3 e lớp ngoài cùng

  - là nguyên tố d, có 4 lớp e, 1 e lớp ngoài cùng

  - là nguyên tố s , có 4 lớp , 2 lớp e ngoài cùng

  - lớp M có 5 e

  2. viết cấu hình e đầy đủ trong các trường hợp

  - có 3 lớp e , lớp thứ 3 có 5 e

  - có 2 lớp e , phân lớp ngoài cùng của lớp thứ 2 có 1 e

  - có 3 lớp e, phân lớp ngoài cùng của lớp thứ 3 có 6 e

  Cho biệt nguyên tố nào là kim loai, phi kim, khí hiếm . tại sao ?

 • Thu Hang

  Hòa tan hoàn toàn 34,25 gam một kim loại A hóa trị II vào dd H2SO4 (1) dư thu được 0,5 gam khí H2 . Nguyên tử lượng của kim loại A là: A. 24(u) B. 23(u) C. 137(u) D. 40(u)

 • Cam Ngan

  Oxit cao nhất của một nguyên tử ứng với công thức RO3. Trong hợp chất của nó với hidro chứa 17.63% hidro về khối lượng. Xác định tên nguyên tố R.

 • minh dương

  Cho biết nguyên tử một đồng vị bền của nguyên tố A có tổng số hạt là 80. Xác định kí hiệu nguyên tử của A

 • Nguyễn Thị Thanh

  Làm giúp em mấy bài này với ạ : Bài 1 : Cho tổng số hạt p,n,e trong nguyên tử nguyên tố M là 82 hạt . Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22 hạt . Xác định số lượng các loại hattrọng nguyên tử nguyên tố M . Bài 2 : 0,25 mol một oxit sắt chứa 7,25.10^23 nguyên tử oxi và sắt . Hãy tìm CTHH của oxit sắt đó . Bài 3 : Đốt cháy 11,2g bột sắt trong không khí thu được 16g một oxit sắt .a, Tính khối lượng oxi đã phản ứng . b, Xác định CTPT của oxit sắt biết Fe có hóa trị II hoặc III.Bài 4 : Một loại đá vôi chứa 80% canxicacbonat , phần còn lại là tạp chất không bị phân hủy . a, Trong quá trình sản xuất vôi người ta thu được 8,4 tấn vôi sống và 6,6 tấn khí cacbonic . Hãy tính khối lượng đá vôi đem nung . b, Tính khối lượng canxioxit thu được nếu nung 5 tấn loại đá vôi nói trên đến phản ứng hoàn toàn và mCO2 sinh ra là 1,76 tấn . Bài 5 : Đốt cháy hoàn toàn m gam sắt kim loại cần dùng vừa đủ 0,672 lít O2 ở đktc thu được 3,48 gam một oxit sắt X. a, Tính m . b, Biết X nặng hơn CuO gấp 2,9 lần . Xác định CTHH của oxit sắt đó . Mọi người giải giúp em với ạ ;;-;; giải dễ hiểu giúp em với.

 • Nguyen Ngoc

  nguyên tử của nguyên tố X có tổng số các hạt cơ bản ( e,p,n) là 82 . Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn không mang điện là 22 hạt .

  a)Xác định số hiệu nguyên tử , số khối và kí hiệu nguyên tố

  b)viết cấu hình electron nguyên tử X và của các ion tạo thành X

 • hà trang

  Nguyên tử X ;Y co phân lớp ngoài cùng lần lượt là 4px ; 4sy .Biết 2 nguyên tố X ; Y không phải là khí hiếm .Tổng số electron trên 2 phân lớp ngoài cùng của X ; y là 7 electron . Xác định số hiệu của X ; Y