YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 50 SGK Hóa học 11

Giải bài 5 tr 50 sách GK Hóa lớp 11

Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam photpho trong oxi dư. Cho sản phẩm tạo thành tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 32% tạo ra muối Na2HPO4.

a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

b) Tính khối lượng dung dịch NaOH đã dùng.

c) Tính nồng độ phần trăm của muối trong dung dịch thu được sau phản ứng.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

a) 4P + 5O2 → 2P2O5 (1)

P2O5 + 4NaOH → 2Na2HPO4 + H2O (2)

b) Số mol P tham gia phản ứng: 

\(\frac{{6,2}}{{31}} = 0,2mol\)

Từ (1) và (2) có sơ đồ hợp thức:

2P     →  P2O5     →   4NaOH      →   2Na2HPO4 (3)

2 mol       1 mol         4 mol             2 mol

0,200 mol  0,100 mol   0,400 mol     0,200 mol

Từ đó tính được số gam dung dịch NaOH 32,0 % đã dùng là 50,0 gam.

c) Dựa vào (3) tính được 0,200 mol Na2HPO4.

Khối lượng dung dịch Na2HPO4 = 14,2 + 50 = 64,2 gam

C%Na2HPO4 = 44,2%

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 50 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON