YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 27.6 trang 42 SBT Hóa học 11

Bài tập 27.6 trang 42 SBT Hóa học 11

Hỗn hợp M ở thể lỏng, chứa hai ankan. Để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M cần dùng vừa hết 63,28 lít không khí (đktc). Hấp thụ hết sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 lấy dư, thu được 36,00 g chất kết tủa.

1. Tính khối lượng hỗn hợp M biết rằng oxi chiếm 20,00% thể tích không khí.

2. Xác định công thức phân tử và phần trăm khối lượng của từng chất trong hỗn hợp M nếu biết thêm rằng hai ankan khác nhau 2 nguyên tử cacbon.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 27.6

Số mol O2:   \(\frac{{63,28.20}}{{100.22,4}} = 0,565mol\)

Số mol CO2 = số mol CaCO3 = 0,36 (mol).

1. Trong 0,36 mol CO2, khối lượng cacbon: 0,36 x 12 = 4,32 (g) và khối lượng oxi: 0,36 x 32 = 11,52 (g).

Khối lượng oxi trong nước là: 0,565 x 32,0 - 11,52 = 6,56 (g).

Khối lương hiđro (trong nước):  \(\frac{{6,56.2}}{{16}} = 0,82g\)

Khối lượng M = khối lượng C + khối lượng H = 4,32 + 0,82 = 5,14 (g)

2. Khi đốt 1 mol ankan, số mol H2O tạo ra nhiều hơn số mol CO2 là 1 mol. Khi đốt hỗn hợp M, số mol H2O nhiều hơn số mol CO2:

\(\frac{{0,82}}{2} - 0,36 = {5.10^{ - 2}}(mol)\)

Vậy hỗn hợp M có 5.10−2 mol ankan.

Khối lượng trung bình của 1 mol ankan:

\(M = \frac{{5,14}}{{{{5.10}^{ - 2}}}} = 102,8g\)

14n + 2 < 102,8 < 14n + 30

⇒ 5,20 < n < 7,20

Đến đây có thể tìm được công thức phân tử và phần trăm khối lượng từng chất như ở cách thứ nhất.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 27.6 trang 42 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Minh Thư

  Tìm CTPT của X?

  bởi Minh Thư 27/02/2020

   Hidrocacbon X có %H = 14,3%. Khối lượng phân tử của X bằng 60 g/mol. Tìm CTPT của X.
  Theo dõi (1) 2 Trả lời
 • Minh Thư

  Tìm CTPT của X?

  bởi Minh Thư 27/02/2020

   Hidrocacbon X có %H = 14,3%. Khối lượng phân tử của X bằng 60 g/mol. Tìm CTPT của X.
  Theo dõi (1) 1 Trả lời
 • Đừng's Để's Ý's Tên's
  Bài 10. Đốt cháy hoàn toàn 10,4g hợp chất hữu cơ A rồi cho sản phẩm lần lượt qua bình 1 đựng H2SO4 đậm đặc, bình 2 chứa nước vôi trong có dư, thấy khối lượng bình 1 tăng 3,6g, ở bình 2 thu được 30g kết tủa. Khi hoá hơi 5,2g A thu được một thể tích đúng bằng thể tích của 1,6g oxi ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Xác định CTPT của A.
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF