YOMEDIA
UREKA

Bài tập 27.5 trang 42 SBT Hóa học 11

Bài tập 27.5 trang 42 SBT Hóa học 11

Cho clo tác dụng với butan, thu được hai dẫn xuất monoclo C4H9Cl.

1. Dùng công thức cấu tạo viết phương trình hoá học, ghi tên các sản phẩm.

2. Tính phần trăm của mỗi sản phẩm đó, biết rằng nguyên tử hiđro liên kết với cacbon bậc hai có khả năng bị thế cao hơn 3 lần so với nguyên tử hiđro liên kết với cacbon bậc một.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 27.5

CH3-CH2-CH2-CH3 + Cl2 → CH3-CH2-CH2-CH2-Cl + HCl 

                                            1-clobutan

CH3-CH2-CH2-CH3 + Cl2 → CH3-CH2-CHCl-CH3 + HCl

                                            2-clobutan

Ở butan có 6 nguyên tử H liên kết với C bậc một và 4 nguyên tử H liên kết với C bậc hai. Nếu khả năng thế của C bậc một là 1 thì của C bậc hai là 3, vì thế:

1-clobutan chiếm:  \(\frac{{6.1}}{{6.1 + 4.3}}.100\%  = 33,33\% \)

2-clobutan chiếm: 100% - 33,33% = 66,67%

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 27.5 trang 42 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF