YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 22.9 trang 32 SBT Hóa học 11

Bài tập 22.9 trang 32 SBT Hóa học 11

Hỗn hợp M ở thể lỏng, chứa hai hợp chất hữu cơ kế tiếp nhau trong một dãy đồng đẳng. Nếu làm bay hơi 2,58 g M thì thể tích hơi thu được đúng bằng thể tích của 1,40 g khí N2 ở cùng điều kiện.

Đốt cháy hoàn toàn 6,45 g M thì thu được 7,65 g H2O và 6,72 lít CO2(đktc).

Xác định công thức phân tử và phần trăm khối lượng của từng chất trong hỗn hợp M.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 22.9

Số mol 2 chất trong 2,58 g M là 1,4 : 28 = 0,05 mol 

Số mol 2 chất trong 6,45 g M: \(\frac{{0,05.6,45}}{{2,58}} = 0,125mol\)

Khi đốt hỗn hợp M, thu được CO2 và H2O; vậy các chất trong hỗn hợp phải chứa C và H, có thể có O. Hai chất lại kế tiếp nhau trong một dãy đồng đẳng (nghĩa là hom nhau 1 nhóm CH2) nên công thức phân tử hai chất đó là CxHyOz và Cx+1Hy+2Oz (x, y nguyên và > 0; z nguyên và > 0).

Giả sử trong 6,45 g M có a moi CxHyOz và b mol Cx+1Hy+2Oz:

\(\left\{ \begin{array}{l}
a + b = 0,125\,\,\,(1)\\
(12x + y + 16z)a + (12x + y + 16z + 14)b = 6,45\,\,\,(2)
\end{array} \right.\)

\({C_x}{H_y}{O_z} + (x + \frac{y}{4} - \frac{z}{2}){O_2} \to xC{O_2} + \frac{y}{2}{H_2}O\)

\({C_{x + 1}}{H_{y + 2}}{O_z} + (x + \frac{y}{4} - \frac{z}{2} + 1,5){O_2} \to (x + 1)C{O_2} + \frac{{y + 2}}{2}{H_2}O\)

Số mol CO2:

xa + (x+1)b = 6,72: 22,4 = 0,3 mol  (3)

Số mol H2O:

\(\frac{{ya + (y + 2)b}}{2} = \frac{{7,65}}{{18}} = 0,425mol\)

⇒ ya + (y + 2)b = 0,85 (4)

Giải hệ phương trình :

Biến đổi (3) ta có x(a + b) + b = 0,300

b = 0,300-0,125x

0 < b < 0,125 ⇒ 0 < 0,300 - 0,125x < 0,125

1,40 < x < 2,40

⇒ x = 2; b = 0,300 - 0,125.2 = 0,05.

⇒ a = 0,125 - 0,05 = 0,075.

Thay giá trị của a và b vào (4) ta có :

0,0750y + 0,0500(y + 2) = 0,85

⇒ y = 6.

Thay giá trị của a, b, x, y vào (2) ta tìm được z = 1.

Thành phần hỗn hợp M :

Khối lượng C2H6O chiếm \(\frac{{0,075.46}}{{6,45}}.100\%  = 53,5\% \)

Khối lượng C3H9O chiếm \(\frac{{0,05.60}}{{6,45}}.100\%  = 46,5\% \)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22.9 trang 32 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF