YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 11.3 trang 18 SBT Hóa học 11

Bài tập 11.3 trang 18 SBT Hóa học 11

Trong dãy nào sau đây, tất cả các muối đều ít tan trong nước ?

A. AgNO3, Na3PO4, CaHPO4, CaSO4

B. AgI, CuS, BaHPO4, Ca3(PO4)2

C. AgCl, PbS, Ba(H2PO4)2, Ca(NO3)2

D. AgF, CuSO4, BaCO3, Ca(H2PO4)2

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 11.3

Tất cả các muối đều ít tan trong nước : AgI, CuS, BaHPO4, Ca3(PO4)2

⇒ Chọn B

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11.3 trang 18 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF