YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 11.6 trang 18 SBT Hóa học 11

Bài tập 11.6 trang 18 SBT Hóa học 11

Cho các chất sau: Ca3(PO4)2, P2O5, P, H3PO4, NaH2PO4, NH4H2PO4, Na3PO4, Ag3PO4. Hãy lập một dãy biến hoá biểu diễn quan hộ giữa các chất trên. Viết các phương trình hoá học và nêu rõ phản ứng thuộc loại nào.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 11.6

Dãy biến hoá biểu diễn quan hệ giữa các chất có thể là :

Ca3(PO4)2 → P → P2O→ H3PO→ NH4H2PO4 → NaH2PO4 → Na3PO4 → Ag3PO4

Các phương trình hoá học :

(1) Ca3(PO4)2 + 3SiO2 + 5C 1200oC→ 2P + 3CaSiO+ 5CO

(2) 4P + 5O2 to→ 2P2O5

(3) P2O+ 3H2O → 2H3PO4

(4) H3PO4 + NH3 → NH4H2PO4

(5) NH4H2PO+ NaOH → NaH2PO+ NH3 + H2O

(6) NaH2PO4 + 2NaOH → Na3PO4 + 2H2O

(7) Na3PO4 + 3AgNO3 → Ag3PO4 + 3NaNO3

Các phản ứng (1), (2) thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử, các phản ứng còn lại thuộc loại phản ứng không phải oxi hoá - khử. Các phản ứng (2), (3), (4) còn được gọi là phản ứng hoá hợp. Các phản ứng (5), (6), (7) còn được gọi là phản ứng trao đổi.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11.6 trang 18 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF