YOMEDIA

Bài tập 4 trang 172 SGK nâng cao Hóa học 10

Bài tập 4 trang 172 SGK nâng cao Hóa học 10

Đun nóng một hỗn hợp bột gồm 2,97g Al và 4,08g S trong môi trường kín không có không khí, được sản phẩm là hỗn hợp rắn A. Ngâm A trong dung dịch HCl dư, thu được hỗn hợp khí B.

a) Hãy viết phương trình hóa học của các phản ứng.

b) Xác định thành phần định tính và khối lượng các chất trong hỗn hợp A.

c) Xác định thành phần định tính và thể tích các chất trong hỗn hợp khí B ở điều kiện tiêu chuẩn.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Câu a:

Số mol Al: 2,97/27 = 0,11 mol; số mol S: 4,08/32 = 0,1275 mol

                               2Al    +  3S     →  Al2S     (1)

Trước phản ứng:      0,11      0,1275       0

Phản ứng:              0,085    0,1275     0,0425

Sau phản ứng:       0,025        0          0,0425

2Al dư + 6HCl → 2AlCl  + 3H             (2)

0,025                             0,0375

Al2S3 + 6HCl →  2AlCl3 + 3H2S                 (3)

0,0425                          0,1275

Câu b:

Hỗn hợp rắn A: Al2S0,0425 mol; Al 0,025 mol

mAl dư = 0,025.27 = 0,675 (gam); mAl2S2 = 0,0425.150 = 6,375 (gam)

Câu c:

Từ (2) ⇒ nH= 0,0375 (mol) ⇒ VH2 = 0,0375.22,4 = 0,84 (lít)

Từ (3) ⇒ nH2S = 0,1275 (mol) ⇒ VH2S = 0,1275.22,4=2,856 (lít)

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 172 SGK nâng cao Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

YOMEDIA