GDCD 7 Bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn)

Lý thuyếtTrắc nghiệmBT SGK FAQ

Bộ máy nhà nước cấp cơ sở gồm những cơ quan nào? Cơ quan nào là cơ quan quyền lực, cơ quan nào là cơ quan hành chính? Khi gia đình (Cá nhân) chúng ta có việc cần giải quyết: Làm (Sao) giấy khai sinh, xin xác nhậ hồ sơ lý lịch, xác nhận hồ sơ xin vay vốn ngân hàng,... thì chúng ta đến đâu làm?
Để hiểu rõ nhiệm vụ và quyền hạn của bộ máy nhà nước cấp cơ sở chúng ta học bài hôm nay: Bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn)

 

Tóm tắt bài

1. Bộ máy nhà nước cấp cơ sở

 • HĐND xã ( phường, thị trấn).
 • UBND xã ( phường, thị trấn).
 • Là cơ quan chính quyền nhà nước cấp cơ sở.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan nhà nước cấp cơ sở

 • HĐND xã ( phường, thị trấn) do nhân dân bầu ra và chiụ trách nhiệm trước nhân dân về:
  • Quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng (XD kinh tế XH, AN, QP, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.
  • Giám sát hoạt động của thường trực HĐND, UBND xã, giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND xã.
  • Ổn định và nâng cao đời sống nhân dân.
  • Cũng cố quốc phòng an ninh.
 • UBND do HĐND bầu ra có nhiệm vụ:
  • Chấp hành nghị quyết của HĐND.
  • Là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.
  • Tuyên truyền GD pháp luật.
  • Đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội
  • Phòng chống thiên tai, bảo vệ tài sản.
  • Chống tham nhũng và tệ nạn XH.
 • HĐND chịu trách nhiệm trước nhân dân về: 
  • ổn định kinh tế.
  • Nâng cao đời sống.
  • Củng cố AN-QP

3. Trách nhiệm công dân

 • Tôn trọng và bảo vệ.
 • Làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ đối với nhà nước.
 • Chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật.
 • Quy định của chính quyền địa phương.

Lời kết

Qua bài học này các em cần nắm: 

 • Bộ máy cấp cơ sở gồm cơ quan chức năng nào. Nhiệm vụ của từng cơ quan.

Ngoài ra, các em hãy tham khảo cách giải Giải bài tập GDCD 7 Bài 18 ở cuối bài học và tham gia làm phần thi Trắc nghiệm GDCD 7 Bài 18 có các câu hỏi để cũng cố kiến thức đã học.

Được đề xuất cho bạn