YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 73 SGK GDCD 11

Giải bài 3 tr 73 sách GK GDCD LỚP 11

Tại sao nói, nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội là tất yếu khách quan?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Sau khi hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn con đường phát triển tiếp theo là đi lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa. Đây là sự lựa chọn đúng đắn vì:

  • Chỉ có đi lên chủ nghĩa xã hội thì đất nước mới thực sự độc lập
  • Đi lên chủ nghĩa xã hội mới xóa bỏ được áp bức, bóc lột
  • Đi lên chủ nghĩa xã hội mới có cuộc sống ấm no, tự do và hạnh phúc; mọi người mới có điều kiện phát triển toàn diện.

Thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội, đặc biệt những năm đổi mới do Đảng ta lãnh đạo đã chứng minh điều đó là đúng đắn.

Đảng ta đã khẳng định: Con đường đi lên của nước ta là sự phát triển quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, tức là bỏ qua việc xác lập vị trí thống trị của quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng tư bản chủ nghĩa, nhưng tiếp thu, kế thừa những thành tự mà nhân loại đã đạt được dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, đặc biệt về khoa học và công nghệ để phát triển nhanh lực lượng sản xuất, xây dựng nền kinh tế hiện đại.

Như vậy, quá độ đi lên xã hội chủ nghĩa ở nước ta là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với điều kiện lịch sử, nguyện vọng của nhân dân và xu thế phát triển của thời đại.

-- Mod GDCD 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 73 SGK GDCD 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON