Trắc nghiệm Địa lý 7 Bài 45 Kinh tế Trung và Nam Mĩ (tiếp theo)

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Nước công nghiệp mới ở Trung và Nam Mĩ không phải là: 

  • A. Braxin
  • B. Achentina
  • C. Peru
  • D. Venexuela
 • Câu 2:

  Tại Trung và Nam Mĩ ngành công nghiệp khai khoáng phát triển mạnh ở đâu: 

  • A. Khu vực An-đét
  • B. Đông Bắc Braxin
  • C. Các nước trong vùng biển Caribee
  • D. Eo đất trên đảo Đất lửa
 • Câu 3:

  Ngành công nghiệp chủ yếu trong vùng biển Caribe là: 

  • A. Lọc dầu,
  • B. Cơ khí chế tạo
  • C. Thực phẩm
  • D. Sản xuất ô tô
 • Câu 4:

  Đâu không phải là một trong các nước đầu tiên thành lập khối thị trường chung Mec-cô-xua?

  • A. U-ru-guay
  • B. Braxin
  • C. Bô-li-vi-a
  • D. Ac-hen-ti-na
 • Câu 5:

  Hoạt động kinh tế chủ yếu của các nước Trung và Nam Mĩ?

  • A. Khai thác lâm sản, chế biến thực phẩm 
  • B. Công nghiệp chế biến và du lịch
  • C. Sản xuất nông sản và khai thác khoáng sản
  • D. Khai thác và chế biến gỗ

Được đề xuất cho bạn