Chương I: Các Cuộc Cách Mạng Tư Sản (Từ Giữa Thế Kỉ XVI Đến Cuối Thế Kỉ XVIII

 • Bài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh

  Bài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh
  Sau khi học xong bài này các em phải trình bày được nguyên nhân, diễn biến, kết quả của cuộc cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh (thế kỷ XVIII). Nêu được tính chất và ý nghĩa của cuộc cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh. Bên cạnh đó, giúp các em hiểu được cách mạng tư sản là gì?

  11 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

  Bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ
  Bài học này giúp các em hiểu được, về thực chất Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là một cuộc cách mạng Tư sản diễn ra dưới hình thức chiến tranh giải phóng dân tộc (lật đổ sự thống trị của chính quyền thực dân Anh, mở đường cho Chủ nghĩa Tư bản phát triển ở Bắc Mĩ. Kết quả của chiến tranh: khai sinh một dân tộc mới – dân tộc tư sản Mỹ, phát triển theo con đường Tư Bản Chủ nghĩa.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

  Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII
  Qua bài này giúp các em hiểu được, Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII là cuộc cách mạng xã hội sâu rộng. Nó đã tiêu diệt chế độ phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Pháp, góp phần đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống phong kiến ở Châu Âu. Những hạn chế của cách mạng tư sản: chỉ thay hình  thức bóc lột phong kiến bằng sự bóc lột tư bản chủ nghĩa, không xóa bỏ mọi hình thức người bóc lột người. Ngoài ra, giúp các em nhận thức rõ được vai trò to lớn của quần chúng trong cách mạng, họ là người thúc đẩy cách mạng tiến lên, quần chúng là người sáng tạo nên lịch sử và quyết định sự phát triển của lịch sử. Rèn luyện cho học sinh kĩ năng sử dụng bản đồ, lập sơ đồ và kĩ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá các sự kiện lịch sử.

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết