YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, với câu lệnh như sau (a là một biến kiểu số thực):

  a :=2345 ;

  Writeln('a = ', a:8:3);

  Sẽ ghi ra màn hình?

  • A. a = 2.345
  • B. a = 2.345E+01
  • C. Không đưa ra gì cả
  • D. a = 2345.000

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Lệnh Writeln('a = ', a:8:3); là đưa ra màn hình giá trị của a với độ rộng là 8 (tính cả dấu chấm) và số chữ số thập phân là 3. Vì giá trị của a là số nguyên nên phần thập phân là 3 chữ số 0.

  Đáp án D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 403707

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF