• Câu hỏi:

  Trong mặt phẳng Oxy, cho hai điểm A(2;-3), B(1;1), C(3;4). Gọi F là phép hợp thành bởi phép đối xứng tâm B và phép vị tự tâm C tỉ số -2. Ảnh của A qua F có tọa độ là:

  • A. (9;2)
  • B. (2;9)
  • C. (-9;-2)
  • D. (-2;-9)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Gọi \({A_1}\) là ảnh của A(2;-3) qua phép đối xứng tâm B, ta có: \({A_1}(0;5).\)

  Gọi \({A_2}({x_2};{y_2})\) là ảnh của \({A_1}\)  qua phép vị tự tâm C tỉ số -2, ta có:

  \(\overrightarrow {C{A_2}}  =  - 2\overrightarrow {C{A_1}}  \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}{x_2} - 3 =  - 2(0 - 3)\\{y_2} - 4 =  - 2(5 - 4)\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}{x_2} = 9\\{y_2} = 2\end{array} \right.\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC