RANDOM
 • Câu hỏi:

  Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam, thực dân Pháp hạn chế phát triển công nghiệp nặng nhằm

  • A. cột chặt nền kinh tế Việt Nam vào kinh tế Pháp.
  • B. biến Việt Nam thành thị trường tiêu thụ hàng hóa của Pháp.
  • C. tạo điểu kiện cho kinh tế nông nghiệp phát triển.
  • D. biến Việt Nam thành căn cứ quân sự, chính trị của Pháp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>