AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trình bày nội dung cơ bản của bản Đề cương văn hóa VN năm 1943?

  Lời giải tham khảo:

  • Trong quá trình vận động CM giành chính quyền, năm 1943 Ban thường vụ Trung ương Đảng họp tại Võng La (Đông Anh, Phú Yên) đã thông qua bản Đề cương văn hosaVN do đồng chí Trường Chinh trực tiếp dự thảo.
  • Đề cương văn hóa VN xác định văn hóa là một trong ba mặt trận: kinh tế, chính trị, văn hóa của CM Việt Nam.
  • Bản đề cương đề ra 3 nguyên tắc của nên văn hóa mới là Dân tộc- Khoa học- Đại chúng.
  • Bản đề cương đã xác định khái niệm văn hóa bao gồm cả tư tưởng, học thuật và nghệ thuật, những vấn đề cơ bản của đời sông tinh thần xã hội
  • Bản đề cương khẳng định văn hóa mới VN có tính chất dân tộc về hình thức và tân dân chủ về nội dung.
  • Tóm lại: Bản đề cương văn hóa VN năm 1943 là Cương lĩnh đầu tiên về văn hóa. Bản đề cương đó đã khẳng định văn hóa ngang tầm với kinh tế và chính trị.
  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>