AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tại đại hội IX (2001), X(2006), XI (2011).

  Lời giải tham khảo:

  • Về mục đích phát triển: Thực hiện “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh” giải phóng mạnh mẽ lực lượng sản xuất và không ngừng nâng cao đời sống nhân dân, đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo, khuyến khích mọi người vươn lên làm giàu chính đáng, giúp đỡ người khác thoát khỏi nghèo và từng bước khá giả hơn.
  • Về phương pháp phát triển: Phát triển các thành phần kinh tế, trong đó kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế Nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nên kinh tế quốc dân. Để giữa vững vai trò chủ đạo nên kinh tế nhà nước phải nắm được các vị trí then chốt của nền kinh tế bằng trình độ khoa học, công nghệ tiên tiến, hiệu quả sản xuất kinh doanh cao chứ không phải dựa vào bao cấp, cơ chế xin cho hay độc quyền kinh doanh.. Mặt khác, tiến lên chủ nghĩa xã hội đặt ra yêu cầ nên kinh tế phải được dựa vào nên tảng của sở hữu toàn dân các tư liệu sản xuất chủ yếu.
  • Về định hướng xã hội và phân phối: Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước và từng chính sách phát triển, tăng trưởng kinh tế gắn kết chặt chẽ và đồng bộ với phát triển xã hội, văn hóa, giáo dục, giáo dục và đào tạo, giải quyết tốt các vấn đề xã hội vì mục tiêu phát triển con người.
  • Trong lĩnh vực phân phối, định hướng XHCN được thực hiện qua chế độ phân phối chủ yếu theo kết quả lao động, hiệu quả kinh tế, phúc lợi xã hội. đồng thời để huy động mọi nguồn lực kinh tế cho sự phát triển còn thực hiện phân phối theo mức đọng góp vốn nguồn lực khác.
  • Về quản lý: Phát huy vai trò làm chủ xã hội cả nhân dân, bảo đảm vai trò quản lý, điều tiết nên kinh tế của nhà nước pháp quyền XHCN dưới sự thể hiện rõ rệt định hướng XHCN và cũng là sự khác biệt cơ bản giữa kinh tế của nhà nước XHCN bằng pháp luật đảm bảo mục đích của nền kinh tế, sự vận động của chế độ sở hữu, phân phối theo định hướng XHCN, phát huy mặt tích cực, hạn chế tiêu cực của kinh tế thị trường, đảm bảo quyền lợi chính đáng của mọi người.
  • Những tiêu chí trên vừa thể hiện tính định hướng XHCN của nên kinh tế thị trường ở nước ta, vừa thể hiện sự khác biệt cơ bản giữa kinh tế thị trường định hướng XHCN với kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa.
  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>