AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phân tích hoàn cảnh lịch sử và chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng những năm 1939-1941?

  Lời giải tham khảo:

  Hoàn cảnh lịch sử

  • Chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổi
   • Ngày 1-9-1939, chiến tranh thế giới thứ II bùng nổ, trong đó Pháp là nước tham chiến. Chính phủ Pháp thi hành một loạt các biện pháp đàn áp lực lượng dân chủ ở trong nước và phong trào CM thuộc địa
   • Tháng 6-1940, Đức tấn công pháp và Chính phủ Pháp đã đầu hàng. Ngày 22-6-1941, quân phát xít Đức tấn công Liên Xô. Từ khi kháp xít Đức tấn công Liên Xô, tính chất chiến tranh đế quốc chuyển thành cuộc chiến tranh giữa các lực lượng dân chủ do Liên Xô làm trụ cột với các lực lượng phát xít do Đức cầm đầu
  • Tình hình trong nước:
   • Ở Đông Dương , thực dân Pháp thi hành chính sách thời chiến rất phản động: thẳng tay đàn áp phong trào CM của nhân dân, tập trung lực lượng đán vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Thực hiện chính sách “kinh tế chỉ huy” tăng cường vơ vết sức người, sức của phục vụ chiến tranh, bắt lính sang Pháp làm bia đỡ đạn
   • Lợi dụng sự thất thủ của Pháp ở Đông Dương, tháng 9-1940 Nhật Bản cho quân xâm lược Đông Dương, Pháp nhanh chóng đầu hàng và dâng Đông Dương cho Nhật. Chụi cảnh “một cổ hai tròng” đời sống của nhân dân Việt Nam lâm vào cảnh ngột ngạt về chính trị, bần cùng về kinh tế. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với Pháp, Nhật và tay sai phản động ngày càng trở nên gay gắt hơn bao giờ hết

  Nội dung chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược

  Các hội nghị Trung ương lần thứ 6 ( 11-1939); hội nghị Trung ương lần thứ 7 (11-1940); hội nghị Trung ương lần thứ 8 (5-1941) đã quyết định chuyển hướng chỉ đạo chiến lược như sau:

  • Một là, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu;
   • Tạm gác khẩu hiệu “đánh đổ địa chủ, chia ruộng đất cho dân cày” thay bằng khẩu I hiệu “tịch thu ruộng đấy của đế quốc và Việt gian chia cho dân cày nghèo” chia lại ruộng đất cho công bằng, giảm tôm giảm tức
  • Hai là, giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước Đông Dương;
   • Ở Việt Nam, Trung ương Đảng quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh ( Việt Minh) thu hút mọi người dân yêu nước không phân biệt thành phần, lứa tuổi, đoàn kết bên nhau cứu Tổ quốc, cứu giống nòi
  • Ba là, quyết định phải xúc tiến ngay công tác khởi nghĩa vũ trang, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng trong giai đoạn hiện tại. Để khởi nghĩa vũ trang đi đến thắng lợi cần phải phát triển lực lượng CM, tiến hành xây dựng căn cứ địa CM
   • Hội nghị cũng chú trọng công tác đào tạo cán bộ, nâng cao năng lực tổ chức và lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh công tác vận động quần chúng.
  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>