AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phân tích quá trình Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị các điều kiện thành lập Đảng?

  Lời giải tham khảo:

  • Người tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác- lenin vào Việt Nam thông qua những bài đăng trên các báo Người cùng khổ, Nhân đạo, Đời sống công nhân và đặc biệt là tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp năm (1925) . Tác phẩm này đã vạch rõ những âm mưu và thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc che dấu tối ác dưới cái vỏ bọc “khai hóa văn minh”, từ đó khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, thức tỉnh tinh thần dân tộc nhằm đánh đuổi thức dân Pháp xâm lược, Mùa hè 1923 từ Pháp sang Liên Xô, Người tham gia nhiều Đại hội quốc tế và học tập nghiên cứu Chủ nghĩa Mác – lênin.
  • Với tư cách là đại diện của Quốc tế Cộng sản, tháng 11/1924, nguyễn ái quốc đến Quảng Châu (Trung Quốc). Tháng 6-1925, người thành lập Hội Việt Nam CM thanh niên. Chương trình và Điều lệ của hội nêu rõ mục đích là: làm CM dân tộc và CM dân tộc và CM thế giới. sau khi CM thành công, Hội chủ trương thành lập Chính phủ nhân dân, mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân; tiến lên xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa; thực hiện đoàn kết với giai cấp vô sản các nước, với phong trào CM thế giới.
  • Từ năm 1925-1927, Hội Việt Nam CM thanh niên đã mở các lớp huấn luyện chính trị cho các bộ CM việt Nam. Hội đã xây dựng được nhiều cơ sở ở các trung tâm kinh tế, chính trị trong nước. năm 1926, hội thực hiện chủ trương “vô sản hóa” đưa hội viên vào nhà máy, hầm mỏ, đồn điền để luyện lập trường, quan điểm giai cấp công nhân; để truyền bá chủ nghĩa mác-lên nin và lý luận giải phóng dân tọc nhằm thúc đẩy phát triển phong trào CM Việt Nam.
  • Ngoài việc trực tiếp huấn luyện cán bộ của hội việt nam CM thanh niên Nguyễn ái quốc còn lựa chọn những thanh niên Việt Nam ưu tú gửi đi học tại Trường Đại Học Phương Đông và Trường Lục quân Hoàng Phó đào tạo cán bộ cho CM Việt Nam.
  • Cùng với việc đào tạo cán bộ, Nguyễn Ái Quốc đã tổ chức ra các tờ báo Thanh niên, Công nông, Lính cách mệnh, Tiền Phong nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác – leenin vào việt nam. Quan điểm CM cả Nguyễn Ái Quốc đã thức tỉnh và giác ngộ quần chúng, thúc đẩy phong trào đấu tranh yêu nước của nhân dân phát triển theo con đường CM vô sản.
  • Năm 1927, Bộ Tuyên truyền của Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức xuất bản tác phẩm Đường cách mệnh.
  • Tác phẩm đó đã đề cập những vẫn đề cơ bản của một cương lĩnh chính trị, chuẩn bị về tư tưởng chính trị cho việc thành lập ĐCSVN, Đường cách mệnh có giáo trị lý luận và thực tiễn to lớn đối với CM Việt Nam.
  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>