AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phân tích nội dung của chính cương Đảng Lao động việt nam thông qua đại hội II tháng 2/1951?

  Lời giải tham khảo:

  Nội dung của Chính cương Đảng lao động Việt Nam

  Tính chất xã hội Việt Nam: Dân chủ nhân dân, một phần thuộc địa, nửa phong kiến. Ba tính chất đó đang đấu tranh lẫn nhau, nhưng mâu thuẫn chủ yếu lúc này là mâu thuẫn giữa tính chất dân chủ nhân dân và tính chất thuộc địa. Mâu thuẫn đó đang được giải quyết trong quá trình kháng chiến của dân tộc Việt Nam chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ

  Đối tượng CM Việt Nam có hai đối tượng

  • Đối tượng chính là chủ nghĩa đế quốc xâm lược cụ thể lúc này là đế quốc Pháp và bọn can thiệp Mỹ.
  • Đối tượng phụ hiện nay là phong kiến, cụ thể là phong kiến phản động.

  Nhiệm vụ CM:

  • Đánh đổi bọn đế quốc xâm lược, giành độc lập và thống nhất thật sự cho dân tộc
  • Xóa bỏ những di tích phong kiến và nửa phong kiến, làm cho người cày ruộng
  • Phát triển chế độ dân chủ nhân dân gây cơ sở cho chủ nghĩa xã hội

  Lực lượng của CM gồm: Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc. Ngoài ra còn có những thân sĩ (địa chủ) yêu nước và tiến bộ. Những giai cấp, tầng lớp và phần tử đó họp lại thành nhân dân, mà nền tảng là công nông, lao động trí óc. Giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo CM.

  Sắp xếp loại hình CM: Đảng ta căn cứ vào 3 loại hình CM của Lenin (CM giải phóng dân tộc, CM tư sản kiểu mới và CM vô sản) gọi CM Việt Nam là CM dân tộc, dân chủ, nhân dân.

  Phương hướng tiến lên của CM dân tộc, dân chủ, nhân dân: CM dân tộc, dân chủ, nhân dân nhất định sẽ tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đây là một quá trình lâu dài và đại thể trải qua ba giai đoạn. Ba giai đoạn ấy không tách rời nhau, mà mật thiết liên hệ, xen kẽ với nhau.

  Giai cấp lãnh đạo và mục tiêu của Đảng: Người lãnh đạo CM là giai cấp công nhân. Đảng Lao Động Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân và của nhân dân lao động Việt Nam. Mục đích của Đảng là phát triển chế độ dân chủ nhân dân, tiến lên chế độ XHCN ở Việt Nam, để thực hiện tự do, hạnh phúc cho giai cấp công nhân, nhân dân lao động và tất cả các dân tộc đa số, thiểu số ở Việt Nam.

  Chính sách của Đảng: Có 15 chính sách lớn nhằm phát triển chế độ dân chủ nhân dân, gây mầm mống cho chủ nghĩa xã hội và đẩy mạnh kháng chiến đến thắng lợi.

  Quan hệ quốc tế: Việt Nam đứng về phe hoà bình và dân chủ, phải tranh thủ sự giúp đỡ của các nước XHCN và nhân dân thế giới, của Trung Quốc, của Liên Xô, thực hiện đoàn kết Việt-Trung-Xô và đoàn kết Việt-Miên-Lào.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>