AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phân tích nội dung của hội nghị trung ương lần thứ 15 tháng 1/1959 của Đảng?

  Lời giải tham khảo:

  • Hội nghị xác định tính chất xã hội miền Nam sau 1954 là xã hộ thuộc địa kiểu mới và nửa phong kiến.
  • Mâu thuẫn cơ bản của xã hội miền Nam là mâu thuẫn giữa nhân dân ta ở miền Nam với đế quốc Mỹ xâm lược và tay sai của chúng. Mâu thuẫn giữa nhân dân miền Nam mà chủ yếu là nông dân với địa chủ phong kiến. Trong hai mâu thuẫn trên, thì mâu thuẫn ở miền Nam với đế quốc Mỹ xâm lược cùng tập đoàn thống trị Ngô Đình Diệm – tay sai của đế quốc Mỹ, đại diện cho bọn địa chủ phong kiến và tư sản mại bản thân Mỹ phản động nhất.
  • Nhiệm vụ chiến lược của CM Việt Nam
  • CM XHCN ở miền bắc
  • CM dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam
  • Hai nhiệm vụ chiến lược đó tuy tính chất khác nhau, nhưng quan hệ hữu cơ với nhau nhằm phương hướng chung là giữ vững hòa bình, thực hiện thống nhất nước nhà, tạo điều kiện thuận lợi để đưa cả nước Việt Nam tiến lên chủ nghĩa xã hội.
  • Nhiệm vụ cơ bản của CM miền Nam: đoàn kết toàn dân, kiên quyết đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược, đánh đổ tập đoàn thống trị độc tài Ngô Đình Diệm, thành lập một chính quyền liên hiệp dân tộc chủ ở miền Nam, thực hiện độc lập và các quyền tự do dân chủ, cải thiện đời sống nhân dân, giữ vững hòa bình, thực hiện thống nhất nước nhà trên cơ sở độc lập và dân chủ, tích cự góp phần bảo vệ hòa bình ở Đông Nam Á và trên thế giới.
  • Con đường phát triển cơ bản của CM miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân. Đó là con đường lấy sức mạnh của quần chúng, dựa vào lực lượng chính trị của quần chúng là chủ yếu, kết hợp với lực lượng vũ trang để đánh đổ quyền thống trị của đế quốc và phong kiến, dựng lên chính quyền thống trị để đế quốc và phong kiến, dựng lên chính quyền CM của nhân dân
  • Phương phá CM: cần có sách lược lợi dụng mâu thuẫn trong hàng ngũ kẻ thù phân hóa cao độ đế quốc Mỹ và tay sai của chúng. Sử dụng, kết hợp những hình thức đấu tranh hợp pháp, nửa hợp pháp, phối hợp chặt chẽ phong trào ở đô thị với phong trào ở đô thị với phong trào nông thôn và ở căn cứ. Cần kiên quyết giữ vững đường lối hòa bình thống nhất nước nhà. Đồng thời hội nghị dự báo đế quốc Mỹ là tên đế quốc hiếu chiến nhất cho nên trong bất kỳ điều kiền nào, cuộc khởi nghĩa cảu nhân dân miền Nam có khả năng chuyển thành cuộc đấu tranh vũ trang trường ky và thắng lợi nhất định thuộc về ta.
  • Về mặt trận Hội nghị chủ trương cần có mặt dân tộc thống nhất riêng ở miền Nam có tính chất, nhiệm vụ và thành phần thích hợp nhằm tập hợp tất cả các lực lượng chống đế quốc và tay sai.
  • Về vai trò của Đảng bộ miền Nam: Hội nghị chỉ rõ sự tồn tại và trưởng thành của Đảng bộ miền Nam chế độ độc tài phát xít là một yếu tố quyết định thắng lợi phong trào CM miền Nam. Phải củng cố Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đề cao công tác bí mật, triệt để khả năng hoạt động hợp pháp và nửa hợp pháp để che dấu lực lượng đề phòng sự xâm nhập phá hoại của bọn gián điệp và những phần tử đầu hàng, phản bội chui vào phá hoại Đảng.
  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA