• Câu hỏi:

  Tìm số hạng thứ 100 và 200 của dãy số \({u_n} = \frac{{2n + 1}}{{n + 2}}.\)

  • A. \({u_{100}} = \frac{7}{{34}}\);\({u_{200}} = \frac{{401}}{{202}}\)
  • B. \({u_{100}} = \frac{{67}}{{34}}\);\({u_{200}} = \frac{{401}}{{22}}\)
  • C. \({u_{100}} = \frac{{67}}{4}\);\({u_{200}} = \frac{{401}}{{202}}\)
  • D. \({u_{100}} = \frac{{67}}{{34}}\);\({u_{200}} = \frac{{401}}{{202}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Số hạng thứ 100: \({u_{100}} = \frac{{2.100 + 1}}{{100 + 2}} = \frac{{67}}{{34}}\)

  Số hạng thứ 200: \({u_{200}} = \frac{{2.200 + 1}}{{200 + 2}} = \frac{{401}}{{202}}\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC