• Câu hỏi:

  Thực nghiệm cho biết tốc độ phản ứng A2 + B2 → 2AB được tính theo biểu thức: v = k.[A2][B2].

  Trong các điều khẳng định dưới đây, khẳng định nào phù hợp với biểu thức trên ?

  • A.

   Tốc độ phản ứng hoá học được đo bằng sự biến đổi nồng độ các chất phản ứng trong một đơn vị thời gian.

  • B.

   Tốc độ phản ứng tỉ lệ thuận với tích số nồng độ các chất phản ứng.

  • C.

   Tốc độ phản ứng giảm theo tiến trình phản ứng.

  • D. Tốc độ phản ứng tăng lên khi có mặt chất xúc tác.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC