• Câu hỏi:

  Thông qua việc quản lí nhà nước, quản lí xã hội, cong dân sẽ được thực hiện: 

  • A. Quyền làm chủ của mình đối với nahf nước và xã hội 
  • B. Mục tiêu và nghĩa vụ của mình đối với đất nước
  • C. Quyền và nghĩa vụ của mình đối với xã hội
  • D. Vai trò to lớn của mình đối với đất nước

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC