AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Theo quan điểm Hồ Chí Minh, trong thời kỳ quá độ, thành phần kinh tế được ưu tiên phát triển là:

  • A. Kinh tế hợp tác xã
  • B.  Kinh tế tư bản tư nhân
  • C. Kinh tế cá thể, tiểu chủ 
  • D. Kinh tế quốc doanh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>