AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là đúng? 

  • A. Phân lân cung cấp nitơ hóa hợp cho cây dưới dạng ion nitrat (NO3-) và ion amoni (NH4+).
  • B. Phân urê có công thức là (NH4)2CO3.
  • C. Amophot là hỗn hợp các muối (NH4)2HPO4 và KNO3.
  • D. Phân hỗn hợp chứa nitơ, photpho, kali được gọi chung là phân NPK.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>