YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Người ta dựa vào cơ sở nào để phân biệt các kiểu dinh dưỡng ở vi sinh vật? 

  • A. Nguồn năng lượng và chất vô cơ
  • B. Nguồn cacbon và nguồn năng lượng
  • C. Nguồn cacbon và chất vô cơ
  • D. Chất hữu cơ và chất vô cơ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Người ta dựa vào nguồn cacbon và nguồn năng lượng đê phân biệt các kiêu dinh dường ờ vi sinh vật.

  Quang tự dưỡng: sử dụng nguồn cacbon là CO2 và nguồn năng lượng là ánh sáng.

  Quang dị dưỡng: sử dụng nguồn cacbon là chất hữu cơ và nguồn năng lượng là ánh sáng.

  Hóa tự dưỡng: sử dụng nguồn cacbon là CO2 và nguồn năng lượng là hóa năng.

  Hóa dị dưỡng: sứ dụng nguồn cacbon là chất hCru cơ và nguồn năng lượng là hóa năng.

  —► Đáp án B.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 49040

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON