YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Một xilanh chứa 150 cmkhí ở áp suất 2.105 Pa. Pit – tông nén khí trong xilanh xuống còn 100 cm3. Tính áp suất của khí trong xilanh lúc này, coi nhiệt độ như không đổi.

  • A. \(2.10^5 Pa\)
  • B. \(3.10^5 Pa\)
  • C. \(2,5.10^5 Pa\)
  • D. \(2.10^4 Pa\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  • Trạng thái 1: p1 = 2.105 pa

  \(V_1 = 150 cm^3\)

  • Trạng thái 2: p2 = ?

  \(V_2 = 100 cm^3\)

  • Vì nhiệt độ không đổi nên theo định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt:  \({p_1}{V_1} = {\rm{ }}{p_2}{V_2}.\)

   \(\Rightarrow P_2 =\frac{p_{1}V_{1}}{V_{2}}\) \(=\frac{2.10^{5}.150}{100}= 3.10^5 Pa\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 10495

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF