• Câu hỏi:

  Một phụ nữ có có 47 nhiễm sắc thể trong đó có 3 nhiễm sắc thể X. Người đó thuộc thể

  • A. tam bội.       
  • B.  ba nhiễm.          
  • C. đa bội lẻ.         
  • D. một nhiễm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Dd x dd => 1Dd:1dd hay 1 hồng: 1 trắng

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC