AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một người có mắt bình thường (không tật) nhìn thấy được các vật ở rất xa mà không phải điều tiết. Khoảng cực cực của người này là 25cm. Độ tụ của mắt người này khi điều tiết tối đa tăng thêm bao nhiêu?

  • A.  \(\Delta D=4dp\)
  • B. \(\Delta D=5dp\)
  • C. \(\Delta D=6dp\)
  • D. \(\Delta D=7dp\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  • Khi nhìn ở điểm cực viễn d = ∞:

  \(D_m_i_n\) = \(\frac{1}{f_{max}}=\frac{1}{OV}\)

  • Khi nhìn ở điểm cực cận

  \(D_m_a_x\) = \(\frac{1}{f_{min}}=\frac{1}{OV}+\frac{1}{OC_c}\)

  • Biến thiên độ tụ

  ΔD = \(D_m_a_x\) - \(D_m_i_n\) = \(\frac{1}{OC_c}=4dp\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>