AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mắt một người có điểm cực viễn cách mắt 50cm và độ biến thiên độ tụ từ trạng thái mắt không điều tiết đến trạng thái mắt điều tiết tối đa là 8dp. Hỏi điểm cực cận của mắt người này cách mắt bao nhiêu?

  • A. 5cm
  • B. 10cm
  • C. 15cm
  • D. 20cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  • Ta có: 

  • Độ biến thiên độ tụ \(\Delta D=\frac{1}{OC_c}-\frac{1}{OC_v}=8dp\)

  ⇔ \(8dp=\frac{1}{OC_c}-\frac{1}{0,5}\)

  ⇒ \({OC_c}=0,1m=10cm\). 

  Vậy, điểm cực cận của mắt người này cách mắt một đoạn 10cm.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>