ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một gen có chiều dài 0,408 μm và có 2700 liên kết hiđrô, khi đột biến tổng số nuclêôtit của gen đột biến là 2400 và mạch gốc của gen đột biến có 399 nuclêôtit loại Ađênin và 500 nuclêôtit loại Timin. Loại đột biến đã phát sinh là: 

  • A. Thay thế 1 cặp A-T bằng 1 cặp G-X.  
  • B.  Mất 1 cặp nuclêôtit G-X.
  • C. Thay thế 1 cặp G-X bằng 1 cặp A-T.      
  • D. Thêm 1 cặp nuclêôtit A-T.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Xét gen ban đầu:

  Số Nu của gen ban đầu là: 4080.2 : 3,4 = 2400 Nu → 2A + 2G = 2400

  gen có 2700 liên kết nên 2A + 3G = 2700 Nu

  Số lượng Nu từng loại của gen ban đầu là: A = T = 900; G = X = 300 

  Khi gen bị đột biến, tổng số Nu của gen vẫn là 2400 Nu → Gen bị đột biến không thay đổi số Nu so với gen ban đầu → Đây là dạng đột biến thay thế

  Số Nu loại A của gen ban đầu là: Agen = A gốc + T gốc = 899 Nu

  → Gen bị đột biến dạng thay thế 1 cặp A-T bằng 1 cặp G-X.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 32735

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF