AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mô tả hình bên được tạo nên bởi một hình nón có đường sinh là \(10cm\), bán kính là \(6cm\) và một nửa mặt cầu. Hãy tính thể tích khối hình.

  • A. \(12 \pi(cm^3)\)
  • B. \(96 \pi(cm^3)\)
  • C. \(108 \pi(cm^3)\)
  • D. \(204 \pi(cm^3)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Dễ dàng tính được đường cao của hình nón bằng định lí Pytago: \(h=\sqrt{10^2-6^2}=8cm\)

  Vậy thể tích của hình nón là: \(V_{non}=\frac{1}{3}\pi R^2h=\frac{1}{3}\pi.6^2.8=96\pi (cm^3)\)

  Thể tích nửa mặt cầu là: \(V_(nuacau)=\frac{2}{3}\pi R^3=\frac{2}{3}\pi.6^3=108\pi(cm^3)\)

  Vậy thể tích khối hình là \(96\pi+108\pi=204 \pi(cm^3)\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>