YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Kim loại nào trong số các kim loại Al, Fe, Ag, Cu có tính khử mạnh nhất:

  • A. Fe
  • B. Ag
  • C. Al
  • D. Cu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Dựa vào dãy điện hóa : Từ trái sang phải thì tính khử giảm dần, tính oxi hóa tăng dần.

  Dắp xếp theo tính khử giảm dần :  Al > Fe > Cu > Ag

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF