YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho các ion kim loại: Zn2+, Sn2+, Ni2+, Fe2+, Pb2+. Thứ tự tính oxi hoá giảm dần là?

  • A. Zn2+ > Sn2+ > Ni2+ > Fe2+ > Pb2+.
  • B. Pb2+ > Sn2+ > Fe2+ > Ni2+ > Zn2+.
  • C. Pb2+ > Sn2+ > Ni2+ > Fe2+ > Zn2+.
  • D. Sn2+ > Ni2+ > Zn2+ > Pb2+ > Fe2+.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON