ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Khi nói về quá trình phiên mã của sinh vật nhân thực, phát biểu nào sau đây không đúng? 

  • A. Quá trình phiên mã diễn ra trong nhân của tế bào.
  • B. mARN sau phiên mã được cắt bỏ intron, nối các êxôn lại với nhau thành mARN trưởng thành.
  • C. Quá trình phiên mã diễn ra tại chất nền của ti thể.
  • D. Enzim xúc tác cho quá trình phiên mã là ADN pôlimeraza

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  D sai vì Enzim xúc tác cho quá trình phiên mã là ARN pôlimeraza.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 31504

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON