• Choose the best option (a, b, c, or d) to complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first one.

  Câu hỏi: My father ________________________________________

  -->

  It's nearly twenty years since my father saw his brother.

  ---> My father ________________________________________

  • A. saw his brother for nearly twenty years.
  • B. has seen his brother for nearly twenty years.
  • C. didn't see his brother nearly twenty years ago.
  • D. hasn't seen his-brother for nearly twenty years.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC