YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp X gồm anđehit Y và ankin Z (Z nhiều hơn Y một nguyên tử cacbon). Biết 4,48 lít hỗn hợp X (đktc) có khối lượng là 5,36 gam. Nếu 0,1 mol hỗn hợp X tác dụng tối đa với 0,24 lít dung dịch AgNO3 xM trong NH3 dư. Giá trị của x là:

  • A. 0,75
  • B. 1,5
  • C. 1.
  • D. 2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  nX = 4,48 : 22,4 = 0,2 mol

  ⇒ Khối lượng trung bình hỗn hợp X là 5,36: 0,2 = 26,8

  Vì không có anđehit nào có M< 26,8 ⇒ ankin Z có M< 26,8

  ⇒ Z là \(CH \equiv CH\)

  Y có ít hơn Z 1 nguyên tử C ⇒ Y là HCHO

  Đặt \(n_{HCHO} = x; \ n_{CH \equiv CH }= y \ mol\)

  \(\begin{array}{l}
   \Rightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
  {x + y = 0,2\;\;\;\;\;\;\;}\\
  {30x + 26y = 5,36}
  \end{array}} \right.\\
   \Rightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
  {x = 0,04}\\
  {y = 0,16}
  \end{array}} \right.
  \end{array}\)

  HCHO + 4AgNO

  0,04         0,16

  C2H2 + 2 AgNO3

  0,16        0,32

  \(\sum n_{AgNO_{3}} = 0,48 \ mol \Rightarrow x = 0,48: 0,24 = 2\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 4871

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON