YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp X gồm anđehit Y và ankin Z (Z nhiều hơn Y một nguyên tử cacbon). Biết 4,48 lít hỗn hợp X (đktc) có khối lượng là 5,36 gam. Nếu 0,1 mol hỗn hợp X tác dụng tối đa với 0,24 lít dung dịch AgNO3 xM trong NH3 dư. Giá trị của x là:

  • A. 0,75
  • B. 1,5
  • C. 1.
  • D. 2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  nX = 4,48 : 22,4 = 0,2 mol

  ⇒ Khối lượng trung bình hỗn hợp X là 5,36: 0,2 = 26,8

  Vì không có anđehit nào có M< 26,8 ⇒ ankin Z có M< 26,8

  ⇒ Z là \(CH \equiv CH\)

  Y có ít hơn Z 1 nguyên tử C ⇒ Y là HCHO

  Đặt \(n_{HCHO} = x; \ n_{CH \equiv CH }= y \ mol\)

  \(\begin{array}{l}
   \Rightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
  {x + y = 0,2\;\;\;\;\;\;\;}\\
  {30x + 26y = 5,36}
  \end{array}} \right.\\
   \Rightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
  {x = 0,04}\\
  {y = 0,16}
  \end{array}} \right.
  \end{array}\)

  HCHO + 4AgNO

  0,04         0,16

  C2H2 + 2 AgNO3

  0,16        0,32

  \(\sum n_{AgNO_{3}} = 0,48 \ mol \Rightarrow x = 0,48: 0,24 = 2\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 4871

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF