YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hoà tan hỗn hợp gồm : K2O, BaO, Al2O3, Fe3O4 vào nước (dư), thu được dung dịch X và chất rắn Y. Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch X, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được kết tủa là

  • A. K2CO3
  • B. Fe(OH)3
  • C. Al(OH)3
  • D. BaCO3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  K2O, BaO tác dụng với nước tạo ra NaOH, Ba(OH)2

  OH- sẽ tác dụng với Al2O3 tạo ra AlO2-

  Al2O3 + 2OH→ AlO2- + H2O

  Dung dịch A có: Na+, Ba2+, AlO2- và có thể có OH- dư

  Khi sục khí CO2 đến dư vào dung dịch X

  CO2 + OH- → HCO3-

  CO2 +  AlO2-  + 2H2O → Al(OH)3 + HCO3-

  Kết tủa thu được là: Al(OH)3

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 18426

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON