YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Dung dịch X chứa các ion: Fe3+, SO42-, NH4+, Cl-. Chia dung dịch X thành hai phần bằng nhau:

  - Phần một tác dụng với lượng dư dd NaOH, đun nóng thu được 0,672 lít khí (ở đktc) và 1,07 gam kết tủa.

  - Phần hai tác dụng với lượng dư dd BaCl2, thu được 4,66 gam kết tủa. Tổng khối lượng các muối khan thu được khi cô cạn dd X là (cho rằng quá trình cô cạn chỉ có nước bay hơi)

  • A. 3,73 gam.
  • B. 7,04 gam.
  • C. 7,46 gam.
  • D. 3,52 gam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Phần 1 + NaOH → 0,03 mol NH3↑ và 0,01 mol Fe(OH)3

  NH4+ + OH- → NH3↑ + H2O

  0,03---------------0,03

  Fe3+ + 3OH- → Fe(OH)3

  0,01---------------0,01

  Phần 2 + BaCl2 → 0,02 mol BaSO4

  Ba2+ + SO42- → BaSO4

  --------0,02-------0,02

  Theo BTĐT: nCl- = 3 x 0,01 + 0,03 - 0,02 x 2 = 0,02 mol.

  Vậy sau khi cô cạn dung dịch X thì thu được:

  mmuối khan = 2.(0,01 x 56 + 0,03 x 18 + 0,02 x 96 + 0,02 x 35,5) = 7,46 gam → Chọn C.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 18422

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON