• Câu hỏi:

  Cho các cặp dung dịch sau:

  (1) BaCl2 và Na2CO3

   (2) NaOH và AlCl3

   (3) BaCl2 và NaHSO4

   (4) Ba(OH)2 và H2SO4

   (5) AlCl3 và K2CO3

   (6) Pb(NO3)2 và H2S

   Những cặp nào xảy ra phản ứng khi trộn các dung dịch trong từng cặp với nhau?

  • A. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
  • B. 1, 2, 4, 5, 6.
  • C. 1, 2, 4, 6.
  • D. 1, 2, 4, 5.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  (1) BaCl2 + Na2CO3 → BaCO3↓ + 2NaCl

  (2) 3NaOH + AlCl3 → Al(OH)3↓ + 3NaCl

  (3) BaCl2 + NaHSO4 → BaSO4↓ + NaCl + HCl

  (4) Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4↓ + H2O

  (5) 2AlCl3 + 3K2CO3 + 3H2O → 2Al(OH)3 ↓ + 6KCl + 3CO2

  (6) Pb(NO3)2 + H2S → PbS↓ + 2HNO3

  Đáp án A.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC