• Câu hỏi:

  Dung dịch X chứa các ion: Ca2+, Na+, HCO3- và Cl-, trong đó số mol của ion Cl- là 0,1. Cho 1/2 dung dịch X phản ứng với dung dịch NaOH (dư), thu được 2 gam kết tủa. Cho 1/2 dung dịch X còn lại phản ứng với dung dịch Ca(OH)2 (dư), thu được 3 gam kết tủa. Mặt khác, nếu đun sôi đến cạn dung dịch X thì thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

  • A. 9,21.
  • B. 9,26.
  • C. 8,79.
  • D. 7,47.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(\begin{array}{l}
  HC{O_3}^ -  + O{H^ - } \to C{O_3}^{2 - }{\rm{  (1)}}\\
  {\rm{C}}{{\rm{a}}^{2 + }} + C{O_3}^{2 - } \to CaC{O_3}(2)
  \end{array}\)

  Cùng là dd kiềm nhưng tác dụng với Ca(OH)2 cho 3g > 2g nên khi tác dụng với NaOH lượng ion Ca2+ trong X

  không đủ tác dụng hết với CO32- sinh ra ở (1).

  => Trong 1/2 dung dịch X:
  \(\begin{array}{l}
  {n_{HC{O_3} - }} = {n_{C{O_3}^{2 - }}} = {n_{CaC{O_3}(2)}} = 0,03\\
  {n_{C{a^{2 + }}}} = {n_{CaC{O_3}(1)}} = 0,02\\
   \Rightarrow X:{n_{HC{O_3} - }} = 0,06;{n_{C{a^{2 + }}}} = 0,04
  \end{array}\)
  Bảo toàn điện tích:

  \({n_{N{a^ + }}} = {n_{HC{O_3} - }} + {n_{C{l^ - }}} - 2{n_{C{a^{2 + }}}} = 0,06 + 0,1 - 2.0,04 = 0,08\)
  Khi đun sôi đến cạn dd X:

  \(\begin{array}{l}
  2HC{O_3}^ -  \to C{O_3}^{2 - } + C{O_2} + {H_2}O\\
  0,06 -  -  -  - 0,03\\
  {m_r} = {m_{N{a^ + }}} + {m_{C{a^{2 + }}}} + {m_{C{O_3}^{2 - }}} + {m_{C{l^ - }}}\\
   \Rightarrow {m_r} = 0,08.23 + 0,04.40 + 0,03.60 + 0,1.35,5 = 8,79(gam)
  \end{array}\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC