• Câu hỏi:

  Hòa tan hoàn toàn 24 gam hỗn hợp gồm MO, M(OH)2 và MCO3 (M là kim loại có hóa trị không đổi) trong 100 gam dung dịch H2SO4 39,2% , thu được 1,12 lit khí (đktc) và dung dịch Y chỉ chứa một chất tan duy nhất có nồng độ 39,41 %. Kim loại M là

  • A. Cu.
  • B. Zn.
  • C. Mg.
  • D. Ca.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(\begin{array}{l}
  {n_{C{O_2}}} = 0,05;{n_{{H_2}S{O_4}}} = \frac{{100.0,392}}{{98}} = 0,4\\
  {n_{MS{O_4}}} = {n_{S{O_4}^{2 - }}} = 0,4\\
  {m_{ddY}} = {m_{dd}} + {m_{{H_2}S{O_4}}} - {m_{C{O_2}}} = 24 + 100 - 0,05.44 = 121,8(gam)\\
   \Rightarrow {m_{{H_2}S{O_4}}} = 121,8.0,3941 = 48(gam)\\
   \Rightarrow M + 96 = \frac{{48}}{{0,4}} = 120 \Rightarrow M = 24(Mg)
  \end{array}\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC