AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hai chất rắn X, Y có số mol bằng nhau. Tiến hành các thí nghiệm sau:
  Thí nghiệm 1: Hòa tan X, Y trong dung dịch NaOH loãng, dư, thu được V1 lít khí.
  Thí nghiệm 2: Hòa tan X, Y trong dung dịch HCl loãng, dư, thu được V2 lít khí.
  Thí nghiệm 3: Hòa tan X, Y trong dung dịch NaNO3 loãng, dư, thu được V3 lít khí.
  Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn; V1 > V2 > V3; các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Hai chất X, Y lần lượt là:

  • A. (NH4)2CO3, NaHSO4. 
  • B. NH4HCO3, NaHSO4.
  • C. (NH4)2CO3, NaHCO3. 
  • D. NH4HCO3, NaHCO3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA