YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Giải các hệ phương trình sau:

  \(\begin{array}{l}
  a)\,\left\{ \begin{array}{l}
  x + y = 3\\
  2x - y = 6
  \end{array} \right.\\
  b)\,\,\left\{ \begin{array}{l}
  2x - 5y = 11\\
  3x + 4y = 5
  \end{array} \right.
  \end{array}\)

  Lời giải tham khảo:

  a) 

  \(\begin{array}{l}
  \left\{ \begin{array}{l}
  x + y = 3\\
  2x - y = 6
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x + y = 3\\
  3x = 9
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x + y = 3\\
  x = 3
  \end{array} \right.\\
  \left\{ \begin{array}{l}
  x = 3\\
  3 + y = 3
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x = 3\\
  y = 0
  \end{array} \right.
  \end{array}\)

  Vậy hệ pt có nghiệm là (x; y) = (3;0)

  \(b)\,\,\left\{ \begin{array}{l}
  2x - 5y = 11\\
  3x + 4y = 5
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  6x - 15y = 33\\
  6x + 8y = 10
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
   - 23y = 23\\
  2x - 5y = 11
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  y =  - 1\\
  2x - 5y = 11
  \end{array} \right.\)

  \(\left\{ \begin{array}{l}
  y =  - 1\\
  2x - 5( - 1) = 11
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  y =  - 1\\
  2x = 6
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  y =  - 1\\
  x = 3
  \end{array} \right.\)

  Vậy hệ pt có nghiệm là (x; y) = (3; -1)

   

   

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA