YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Giả sử lưới thức ăn sau đây gồm các loài sinh vật được kí hiệu: A, B, C, D, E, F, G, H, I. Cho biết loài A là sinh vật sản xuất và loài E là sinh vật tiêu thụ bậc cao nhất. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

  (1) Lưới thức ăn này có tối đa 5 chuỗi thức ăn.

  (2) Loài D có thể thuộc 2 bậc dinh dưỡng khác nhau.

  (3) Loài A và loài E tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn nhất.

  (4) Sự thay đổi số lượng cá thể của loài H liên quan trực tiếp đến sự thay đổi số lượng cá thể của loài I và loài G. A. 2 B. 3 C. 1 D. 4

  • A. 2
  • B.
  • C. 1
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  (2) Loài D có thể thuộc 2 bậc dinh dưỡng khác nhau. 

  (3) Loài A và loài E tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn nhất. 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA