YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Định nghĩa nào sau đây là đúng về hiđrocacbon no ?

  • A. Hiđrocacbon no là hi đrocacbon chỉ có một liên kết đơn trong phân tử.
  • B. Hiđrocacbon no là hợp chất hữu cơ chỉ có chứa liên kết đơn trong phân tử.
  • C. Hiđrocacbon no là hi đrocacbon chỉ có chứa liên kết đơn trong phân tử.
  • D. Hiđrocacbon no là hi đrocacbon có chứa liên kết đơn trong phân tử.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>