AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để phân biệt các chất khí sau: etilen, axtilen, metan người ta dùng các chất nào sau đây ?

  • A. Br2 khan. 
  • B. dung dịch Br2.
  • C. dung dịch AgNO3/NH3. 
  • D. dung dịch AgNO3/NH3, dung dịch Br2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>