YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho tứ diện \(ABCD\) và ba điểm \(P,\,\,Q,\,\,R\) lần lượt lấy trên ba cạnh \(AB,\,\,CD,\,\,BC.\) Cho \(PR\)//\(AC\) và \(CQ = 2QD.\) Gọi giao điểm của \(AD\) và \(\left( {PQR} \right)\) là \(S\,.\) Chọn khẳng định đúng?

  • A. \(AD = \,3DS.\)
  • B. \(AD = 2\,DS.\)
  • C. \(AS = 3\,DS.\)
  • D. \(AS = DS.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Gọi \(I\) là giao điểm của \(BD\) và \(RQ.\) Nối \(P\) với \(I,\) cắt \(AD\) tại \(S\,.\)

  Ta có \(\frac{{DI}}{{IB}}.\frac{{BR}}{{RC}}.\frac{{CQ}}{{QD}} = 1\) mà \(\frac{{CQ}}{{QD}} = 2\) suy ra \(\frac{{DI}}{{IB}}.\frac{{BR}}{{RC}} = \frac{1}{2}\,\, \Leftrightarrow \frac{{DI}}{{IB}} = \frac{1}{2}.\frac{{RC}}{{BR}}\,.\)

  Vì \(PR\) song song với \(AC\) suy ra \(\frac{{RC}}{{BR}} = \frac{{AP}}{{PB}}\,\, \Rightarrow \,\,\frac{{DI}}{{IB}} = \frac{1}{2}.\frac{{AP}}{{PB}}\,.\)

  Lại có \(\frac{{SA}}{{SD}}.\frac{{DI}}{{IB}}.\frac{{BP}}{{PA}} = 1\,\, \Rightarrow \,\,\frac{{SA}}{{SD}}.\frac{1}{2}.\frac{{AP}}{{PB}}.\frac{{BP}}{{PA}} = 1\,\, \Leftrightarrow \,\,\frac{{SA}}{{SD}} = 2\, \Rightarrow \,\,AD = 3\,DS.\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 19828

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON