• Câu hỏi:

  Cho hình lăng trụ \(ABC.A'B'C'.\) Gọi \(M,\,\,N\) lần lượt là trung điểm của \(BB'\) và \(CC'.\) Gọi \(\Delta \) là giao tuyến của hai mặt phẳng \(\left( {AMN} \right)\) và \(\left( {A'B'C'} \right).\) Khẳng định nào sau đây đúng? 

  • A. \(\Delta \parallel AB.\)
  • B. \(\Delta \parallel AC.\)
  • C. \(\Delta \parallel BC.\)
  • D. \(\Delta \parallel AA'.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có \(\left\{ \begin{array}{l}MN \subset \left( {AMN} \right)\\B'C' \subset \left( {A'B'C'} \right)\\MN\parallel B'C'\end{array} \right. \Rightarrow \)\(\Delta \) là giao tuyến của hai mặt phẳng \(\left( {AMN} \right)\) và \(\left( {A'B'C'} \right)\) sẽ song song với \(MN\) và \(B'C'\). Suy ra \(\Delta \parallel BC.\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC